Lade Veranstaltungen

« Alle Ver­an­stal­tun­gen

Alle Ver­an­stal­tun­gen für Heu­te abend und mor­gen früh

Ver­an­stal­tun­gen Lis­ten Navi­ga­ti­on

Mai 2017

Heu­te abend und mor­gen früh

8. Mai 2017|18:00
KINO Brot­fa­brik, Cali­ga­ri­platz 1
13086 Berlin-Weißensee, Ber­lin Deutsch­land

8.5. -10.5. | 18 Uhr | Berlin-Film-Katalog #61 | DDR 1979 | 51 Minu­ten | R/B: Diet­mar Hoch­muth, nach zwei Geschich­ten von Hel­ga Schu­bert | K: Jür­gen Lenz | mit Chris­ti­ne Schorn, Rolf Hop­pe, Mike Lind­ner, Jan Spit­zer, John Moul­son, Tru­de Bech­mann, Han­na Rie­ger, Bar­ba­ra Schnitz­ler, Char­lot­te E. Pau­ly | Diet­mar Hoch­muth stu­dier­te 1973-79 an der Mos­kau­er Film­hoch­schu­le. Sei­nen Diplom­film ...

Mehr erfah­ren »

Heu­te abend und mor­gen früh

9. Mai 2017|18:00
KINO Brot­fa­brik, Cali­ga­ri­platz 1
13086 Berlin-Weißensee, Ber­lin Deutsch­land

8.5. -10.5. | 18 Uhr | Berlin-Film-Katalog #61 | DDR 1979 | 51 Minu­ten | R/B: Diet­mar Hoch­muth, nach zwei Geschich­ten von Hel­ga Schu­bert | K: Jür­gen Lenz | mit Chris­ti­ne Schorn, Rolf Hop­pe, Mike Lind­ner, Jan Spit­zer, John Moul­son, Tru­de Bech­mann, Han­na Rie­ger, Bar­ba­ra Schnitz­ler, Char­lot­te E. Pau­ly | Diet­mar Hoch­muth stu­dier­te 1973-79 an der Mos­kau­er Film­hoch­schu­le. Sei­nen Diplom­film ...

Mehr erfah­ren »

Heu­te abend und mor­gen früh

10. Mai 2017|18:00
KINO Brot­fa­brik, Cali­ga­ri­platz 1
13086 Berlin-Weißensee, Ber­lin Deutsch­land

8.5. -10.5. | 18 Uhr | Berlin-Film-Katalog #61 | DDR 1979 | 51 Minu­ten | R/B: Diet­mar Hoch­muth, nach zwei Geschich­ten von Hel­ga Schu­bert | K: Jür­gen Lenz | mit Chris­ti­ne Schorn, Rolf Hop­pe, Mike Lind­ner, Jan Spit­zer, John Moul­son, Tru­de Bech­mann, Han­na Rie­ger, Bar­ba­ra Schnitz­ler, Char­lot­te E. Pau­ly | Diet­mar Hoch­muth stu­dier­te 1973-79 an der Mos­kau­er Film­hoch­schu­le. Sei­nen Diplom­film ...

Mehr erfah­ren »
Scroll to top